EZARYEN DOĞUM VE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA OBESİTE RİSKİ: PROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMA

EZARYEN DOĞUM VE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA OBESİTE RİSKİ: PROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMA

S

Çalışmanın amacı, sezaryen doğumun çocukluk çağında obesite için risk faktörü olup olmadığını araştırmak.

Çalışma prospektif, doğum öncesi kohort çalışma olarak tasarlanmış.

Çalışmaya,1999-2002 yılları arasında erken hamilelik dönemindeki kadınlar dahil edilmiş, doğum sonrası çocukları izlenmiş. Çalışmaya 1255 çocuk dahil edilmiş ve 3 yaşında vücut kompozisyonları değerlendirilmiş.

Çalışma periyodunda 284 çocuk (%22,6) sezaryenle doğmuş. Üç yaşında sezaryenle doğan çocukların %15,7’sinde obezite saptanırken, vajinal yolla doğanlarda bu oran %7,5 olarak görülmüş. Çok değişkenli lojistik ve lineer regresyon modeli ile annenin hamilelik öncesi BMI, doğum ağırlığı gibi değişkenler ayarlandığında; sezaryenle doğum 3 yaşında daha yüksek oranda obezite (OR 2,10, %95 CI 1,36 – 3,23), daha yüksek ortalama BMI-z skoru (0.20 birim, % 95 CI 0,07 – 0,33) ve daha yüksek triseps kalınlığı ve subskapuler deri kıvrımı kalınlığı (0,94 mm, % 95 CI 0,36 – 1,51) saptanmış.

Sonuç olarak, sezaryenle doğan bebeklerde obezite riski artmış olabilir. Bu bulguların doğrulanması  ve altta yatan mekanizmanın ortaya koyulabilmesi için daha ileri araştırmalara gereksinim vardır.

Arch Dis Child,2012