Çocuklarda Ateşli Havale

 

Ateşli havaleler sistemik viral ya da bakteriyel  enfeksiyonların seyri sırasında görülür. Etkilenen hastalar, genellikle üç ay- 6 yaş aralığındadır.

Öykülerinde epilepsi veya santral sinir sistemi enfeksiyonlarını düşündürecek bir durum yoktur.

Görülme sıklığı % 2-4 olup en yüksek 12-18 ay arasında görülür. Ateşli havaleler yaşa bağlı bir fenomen olup, ateşe karşı santral sinir sistemin genetik olarak verdiği bir yanıttır. Yaşın dışında, çoğunlukla tespit edilen risk faktörleri, viral enfeksiyonlar, bazı aşılar ve ailedeki ateşli nöbet öyküsüdür.

Çocukların çoğunda hastalığın ilk gününde ateşin tetiklediği nöbet olur.

Basit ateşli havaleler, genellikle 15 dk altında seyreder, genellikle nörolojik muayene normaldir, ilk 24 saatte tekrarlamaz.

Kompleks ateşli havaleler ise 15 dk. dan uzun süren ataklar ile karakterize, nörolojik bulgu saptanabilir, 24 saat içinde bir kereden fazla tekrarlayabilir.

Ateşli havalelerin ayırıcı tanısında, santral sinir sistemi enfeksiyonlarını, epileptik olmayan olayları ya da hareketleri, genetik epilepsinin nadir formlarının neden olduğu nöbetleri ayırt etmek gerekir.

Ateşli havaleler klinik bir tanıdır. Çocuklarda öykü ve fizik inceleme genellikle yeterlidir, tanısal testler çoğu durumda gereksizdir.

Lomber ponksiyon, ateşli havale sonrası normale dönen,  iyi görünen çocuklarda gereksizdir. Nöbet sonrası mahmurluğu 5 ile 10 dakika içinde çözülür.  Süresi, nöbet tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lomber ponksiyon, meningeal belirti ve bulguların olması veya diğer klinik özelliklerle olası menenjit ya da intrakranial enfeksiyonların ayırılması açısından önerilir.

 

Lomber ponksiyonun yapılması gereken diğer durumlar şunlardır

6-12 aylık bebeklerde, hemoflius influenza tip b yada streptekoksik pnömoniye karşı aşıların eksik yada bilinmiyorsa,

Güncel tedaviyle beraber antibiyotiklerin menenjit bulgularını maskelediği düşünülüyor ise,

Uzun süreli nöbetler ve ateşin dahil olduğu epileptik durumlar,

Nöbetler, ateşli bir hastalığın ikinci gününden sonra meydana gelirse yapılmalıdır.