Annedeki Depresif Bulguların Okul Öncesi ve Okul Çağındaki Çocukların Büyümesi Üzerine Etkisi

Annedeki Depresif Bulguların Okul Öncesi ve Okul Çağındaki Çocukların Büyümesi Üzerine Etkisi

Çalışmanın amacı, postpartum 9.aydaki maternal depresif bulguların okul öncesi ve okul çağındaki çocukların büyümesi üzerine olan etkisini değerlendirimek.

ABD’de ulusal erken çocukluk çağı doğum kohort çalışma verileri kullanılarak, postpartum 9.ayda maternal depresif bulguları ile yaşa göre boyun ≤ %10, boya göre ağırlığın ≤ %10 ve 4 ve 5 yaşlarında ağırlığın ≤ %10 olması arasındaki ilişki çok değişkenli lojistik regresyon modeli (epidemiyolojik çalışmalarda kullanılan depresyon ölçeği) kullanılarak değerlendirilmiş.

Dokuzuncu ayda, annelerin %24’ünde hafif, %17’sinde ise orta/ağır depresif bulgular rapor edilmiş. Ev halkı, anne ve çocuk ile ilişkili olabilecek faktörler ortadan kaldırıldıktan sonra bakıldığında, 9.ayda orta-ağır düzeyde depresif bulguları olan annelerin çocukları, hafif veya depresif bulguları olmayan annelerin çocukları ile karşılaştırıldığında; 4 yaşında boyun ≤ %10 olma oranı % 40 artmış (odds ratio = 1,40, % 95 CI: 1,04–1,89), bu oran 5 yaşında bakıldığında ise % 48 oranında bulunmuş (odds ratio = 1.48, % 95 CI: 1,03–2,13). Maternal depresif bulgular ile 4 veya 5 yaşında bakıldığında boya göre ağırlığın ≤ %10 ve ağırlığın ≤ %10 olması arasında bir ilişki saptanmamış.

Sonuç olarak; infant döneminde maternal depresif bulgular, erken çocukluk çağında fiziksel büyümeyi etkileyebilir. Postpartum hayatın ilk yılında maternal depresif bulguların erken saptanması ve önlenmesi okul öncesi ve okul sırasındaki yaşa göre boy uzunluğunun ≤ %10 oranında olmasını önleyebilir.

Pediatrics, Sep 2012