ABD’DE FOLİK ASİTLE FORTİFİKASYON SONRASI (1986-2008) SONRASI ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDEKİ EĞİLİMLER

ABD’DE FOLİK ASİTLE FORTİFİKASYON SONRASI (1986-2008) SONRASI ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDEKİ EĞİLİMLER

Epidemiyolojik veriler; prenatal vitamin süplementasyonunun bazı çocukluk çağı kanserlerinin gelişim riskini azalttığı yönündedir. Bununla beraber ABD’de 1996-1998 yılları arasında tahıl ürünlerinin folik asitle zenginleştirilmesi sonrası populasyon bazlı çocukluk çağı kanser insidansı değerlendirilmemiştir. Burada ABD’de, folik asitle güçlendirme sonrası çocuk çağı kanser insidansındaki zamansal eğilim değerlendirilmiştir.

1998-2008 yılları arasında gözetim ve epidemiyolojik veriler kullanılarak, 0-4 yaş arasındaki çocuklarda, folik asitle güçlendirilme öncesi ve sonrası %95 güven aralığında kanser insidansı hesaplanmıştır.

Belirtilen yıllar arasında, 0-4 yaş arasında 8829 çocuk malignensi tanısı almıştır; 3790 tanesi sadece in utero folik asit uygulanan grupta yer alırken, 3299 tanesi postnatal dönemde de folik asit süplementasyonu yapılan gruptaydı.  Güçlendirme öncesi ve sonrası tüm kanser ve ve spesifik kanser tipleri kombine edildiğinde insidans oranları benzerdi. Wilms tümörü (WT), primitif nöroektodermal tümörler (PNETs) ve epandimomlar folik asitle güçlendirilen grupta anlamlı olarak daha düşük saptandı. “Joinpoint” regresyon modeli kullnıldığında; WT insidansının 1986-1997 yılları arasında arttığı, bunu izleyen 1997-2008 yılları arasında önmeli oranda azaldığı, 1986-1993 yılları arasında artmış PNET insidansının, 1993-2008 yılları arasında keskin bir şekilde azaldığı saptandı.

Bu sonuçlar, ABD’de tahıllı gıdaların folik asitle güçlendirilme sonrası WT ve olası PNET insidansınının azaldığını desteklerken, diğer çocukluk çağı kanserlerinde bu etkinin görülmediğini göstermektedir.

Pediatrics, 2012; 129(6):1125-1133